دروس تخصصی کامپیوتر

پایه دهم

دانش فنی پایه

دانش فنی پایه

محتوای تغییر وضعیت
محتوای تغییر وضعیت
محتوای تغییر وضعیت

نقشه کشی فنی رایانه ای

نقشه کشی فنی رایانه ای

محتوای تغییر وضعیت
محتوای تغییر وضعیت
محتوای تغییر وضعیت

نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای

محتوای تغییر وضعیت
محتوای تغییر وضعیت
محتوای تغییر وضعیت

تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

محتوای تغییر وضعیت
محتوای تغییر وضعیت
محتوای تغییر وضعیت

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین

کاربرد فناوری های نوین

محتوای تغییر وضعیت
محتوای تغییر وضعیت
محتوای تغییر وضعیت

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

محتوای تغییر وضعیت
محتوای تغییر وضعیت
محتوای تغییر وضعیت

دانش فنی تخصصی

دانش فنی تخصصی

محتوای تغییر وضعیت
محتوای تغییر وضعیت
محتوای تغییر وضعیت

پایه دوازدهم

نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

محتوای تغییر وضعیت
محتوای تغییر وضعیت
محتوای تغییر وضعیت

تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

تجارت الکترونیک و امنیت شبکه