آزمون فارسی ۳ نوبت اول

تاریخ شروع آزمون ۱۵ دی ماه ساعت ۱۰

آزمون هویت اجتماعی

تاریخ شروع آزمون ۱۳ دی ساعت ۱۰ تا ۱۱

آزمون نوبت اول دفاعی

تاریخ شروع آزمون چهارشنبه ۱۰ دی

آزمون نوبت اول جغرافیا

تاریخ شروع آزمون چهارشنبه ۱۰ دی

امتحان تربیت بدنی

تاریخ شروع آزمون ۴ دی ۹۹ ساعت ۱۰ صبح